[Vietsub + Engsub + Kara] Girls' Generation / SNSD - Divine

Trans : Tồ
Time : Yun NiKi
Edit | Encode : Choony

Download

Xem Online 

Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item