[Vietsub + Engsub + Kara] SECRET Song Ji Eun - Don't Look At Me Like That

Trans : Minhye
Edit : Tồ
Time : Rainy Ngố
 Encode : Choony

Download

Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item