[Vietsub + Engsub + Kara] Miss A - Hush

Trans : Tồ
 Edit : Sky
Time : Rainy Ngố
Encode : Choony

Download

MF

Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item